top of page

Polityka prywatności. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej jako Rozporządzenie] Monika Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Design Sugar Monika Nowak, Górki 26, 42-141 Przystajń, REGON 524595200, NIP 5742078081, jako Administrator danych niniejszym wskazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych. Wszystkie dane są chronione i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia oraz nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami RODO oraz polskich przepisów uzupełniających regulację RODO. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane identyfikacyjne Administratora danych osobowych Administratorem danych osobowych Klienta jest Monika Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Design Sugar Monika Nowak, Górki 26, 42-141 Przystajń, REGON 524595200, NIP 5742078081. Adres do korespondencji: Górki 26, 42-141 Przystajń. Adres mailowy: hello@designsugar.pl Administrator w dalszej części niniejszej Informacji oznaczony jest również jako Studio Design Sugar. Podstawa prawna, cele przetwarzania danych osobowych oraz wymóg podania danych. 1. Studio Design Sugar przetwarza dane osobowe Klienta przede wszystkim w celach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług z zakresu realizacji projektów aranżacji wnętrz (dalej również jako: Umowa), a następnie jej wykonaniem, rozliczeniem oraz rozwiązaniem. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Studio Design Sugar a Klientem, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Studio Design Sugar przetwarza te dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a to ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy, której stroną jest Klient, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem - przed zawarciem Umowy. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym, a także ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy. 2. Studio Design Sugar przetwarza dane osobowe również w celu rozpatrzenia składanych przez Klienta reklamacji dotyczących Umowy. Studio Design Sugar przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z obroną przed roszczeniami. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy. 3. Studio Design Sugar przetwarza dane osobowe Klienta również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności obowiązków z wiązanych z zapłatą należnego od Klienta Studio Design Sugar wynagrodzenia. Studio Design Sugar przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy. 4. Studio Design Sugar przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingu usług własnych. Studio Design Sugar przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody Klienta (w szczególności w odniesieniu do: świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora; przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z informowaniem o usługach własnych. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora. 5. Studio Design Sugar przetwarza dane osobowe Klienta również ze względu na ciążące na Studio Design Sugar obowiązki prawne, w szczególności wynikające z przepisów prawa podatkowego. Studio Design Sugar przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy. 6. Studio Design Sugar przetwarza dane osobowe Klienta również w celu obsługi wniosków przekazywanych działowi obsługi Klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z zawarciem bądź wykonaniem Umowy. Studio Design Sugar przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z obsługą Klienta. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł przeprowadzić procedury obsługi wniosku Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora 7. Studio Design Sugar przetwarza przede wszystkim dane osobowe Klienta niezbędne do prawidłowej identyfikacji Klienta obejmujące: a) Imię (imiona) i nazwisko; b) Adres zamieszkania; c) Adres e-mail; d) Oznaczenie firmy przedsiębiorstwa; e) Numer telefonu; f) Adresy IP; Kategorie odbiorców danych 8. Zgodnie z Rozporządzeniem, przez odbiorcę danych rozumieć należy osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Strona trzecia natomiast, w rozumieniu Rozporządzenia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Mając na względzie powyższe wyjaśnienie, Studio Design Sugar informuje o następujących kategoriach odbiorców:

a) podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe związane z działalnością Studio Design Sugar; b) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Studio Design Sugar, w tym usługi hostingowe; c) podmioty prowadzące działalność kurierską; d) podwykonawcy oraz podmioty współpracujące z Administratorem, którym ewentualnie zlecone zostanie wykonanie poszczególnych zadań związanych z wykonaniem Umowy; e) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Studio Design Sugar informacji związanych z działalnością Studio Design Sugar, które to informacje mogą obejmować dane osobowe Klienta. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Studio Design Sugar nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu. 10. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia Umowy będą przetwarzane do momentu zawarcia Umowy. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie roku od przerwania procedury zawarcia Umowy. W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – przez okres czasu wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do dnia jej cofnięcia. 11. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem Umowy, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. 12. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane do dnia przedawnienia tych roszczeń. 13. Dane osobowe przetwarzane z uwagi na to, iż przetwarzane tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów. 14. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów. 15. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody. Jeżeli okres, na który została udzielona zgoda będzie upływał wcześniej niż okres czasu wskazany w pkt 10 – 14 niniejszej Informacji, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie określonym w zgodzie, ale nadal może przetwarzać dane osobowe w celach i w zakresie, o którym mowa w pkt 10 – 14. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 16. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Informacja dotycząca przetwarzania danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane. 17. Studio Design Sugar nie będzie przetwarzać danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Informacje o prawach przysługujących Klientowi 18. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Klient, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 19. Klient ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych. 20. Klient ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. Studio Design Sugar może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 21. Klient ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu. 22. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 23. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 24. Klient ma prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z Rozporządzeniem prawo do przenoszenia danych to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Klient dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje Klientowi tylko w przypadku danych osobowych, które przetwarzane są jednocześnie na podstawie zgody lub Umowy oraz przetwarzana są w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, Klient możesz również żądać, aby Jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 25. Klient ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody, o której mowa w punkcie 4. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie. 26. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby kontaktowe 27. Dane osobowe osób upoważnionych przez Klienta do określonych czynności w związku z wykonywaniem umowy albo osób kontaktowych związanych z wykonywaniem tej umowy, Administrator będzie przetwarzał jako dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z odpowiednim wykonywaniem umowy. Klient zobowiązany jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności związanych z umową oraz wyznaczonych przez siebie osób kontaktowych, o tym, że Administrator będzie odbiorcą tych danych w celach, o których mowa w niniejszym akapicie. Klient zobowiązany jest spełnić należycie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby Administrator mogła powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO. Źródło pochodzenia danych 28. Źródłem danych osobowych jest Klient lub osoba działająca w jego imieniu. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich 29. Z założenia wszelkie działania Studio Design Sugar kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres: hello@designsugar.pl Prawa autorskie 30. Odwiedzając stronę www.designsugar.pl stajecie się Państwo automatycznie jej Użytkownikiem. Wszelkie treści znajdujące się na stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 31. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Postanowienia końcowe 32. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą przekazane w sposób widoczny i zrozumiały. 33. Na portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Studio Design Sugar i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Studio Design Sugar. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego. Polityka Cookies Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies 1. Administratorem danych jest Monika Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Design Sugar Monika Nowak, Górki 26, 42-141 Przystajń, REGON 524595200, NIP 5742078081 2. Portal www.designsugar.pl używa Plików Cookies (z języka angielskiego – ciasteczka). 3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia użytkownika wirusów lub niechcianego oprogramowania innego typu. 4. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W momencie, gdy przeglądarka ponownie łączy się z daną stroną, przedmiotowa witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 5. Cookies zawierają informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. 6. Dzięki Cookies, osoba będąca właścicielem serwera WWW, który wysłał Pliki Cookies może ustalić: a. adres IP użytkownika; b. jakie strony odwiedził użytkownik przed wejściem na serwer WWW; c. przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik

d. czy nie wystąpiły błędy podczas wyświetlania strony internetowe; e. dostawcę usług internetowych użytkownika; f. datę oraz czas odwiedzin strony internetowej; g. lokalizację użytkownika; h. rodzaju systemu operacyjnego; i. języka 7. Dane, o których mowa w ust. 6 nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem strony internetowej lecz urządzeniem (komputerem) podłączonym do sieci Internet, na którym Cookie zostało zapisane. 8. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w celu: a. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika; b. Optymalizacji korzystania ze strony internetowej; c. Dostosowanie zawartości strony do urządzenia oraz lokalizacji użytkownika; d. Zapamiętywanie ustawień wybranych przez użytkownika; e. Sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają z ze strony internetowej i w konsekwencji usprawnienia funkcjonowania serwisu. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonywane jest za pośrednictwem narzędzia Facebook Pixel, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.; f. Dopasowania reklam; g. Administrator stosuje Pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie, w celu optymalizacji działań. 9. Strona wykorzystuje następujące Pliki Cookies: a. „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu; b. Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; c. „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d. „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, e. „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 10. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 12. Ograniczenie stosowania Plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 13. Pliki Cookies przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową. 14. Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę, pojawia się wyskakujące okienko, które daje możliwość zaakceptowania lub odrzucenia Plików Cookies. 15. Zawsze możesz później zarządzać Plikami Cookies w ustawieniach przeglądarki. 16. Gdy użytkownik po raz pierwszy odwiedza stronę internetową, pojawia się wyskakujące okienko, które daje możliwość zaakceptowania lub odrzucenia Plików cookies. 17. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji, a tym samym do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki cookies, dlatego zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki cookies. Gdy tylko nowa Polityka cookies wejdzie w życie, zostaniesz ponownie poproszony o jej akceptację, jeśli będzie to konieczne.

bottom of page